Zoek
facetten header
OB06 Uitbreidbaarheid Brownfield

OB06 Uitbreidbaarheid Brownfield

Inleiding

Het ontwerpbesluit OB-00006 Uitbreidbaarheid Brownfield gaat in op de vraag welke mogelijkheden er zijn om bestaande objecten in de buitenruimte om te bouwen dan wel uit te breiden en met welke functionaliteit ten behoeve van de implementatie van de Smart City Infrastructuur (SCI).

Met de term ‘brownfield’ wordt de bestaande reeds ingerichte openbare ruimte bedoeld, in díe zones binnen het zoekgebied van LLS waar geen compleet nieuwe inrichting wordt ontwikkeld. Het gaat hier om ombouw of retro-fit van bestaande objecten. In tegenstelling tot de zones waar nieuwbouw wordt gerealiseerd en de bestaande situatie geheel wordt vervangen (‘greenfield’), wordt voor de implementatie of aanleg van de SCI in de brownfield zones expansie of ontwikkeling bemoeilijkt door de aanwezigheid van bestaande installaties, maar die een potentieel hebben voor hergebruik.

Met ‘bestaande objecten’ wordt feitelijk elk object (lichtmast, HTM-mast, bushokje, kiosk, etc) in het toepassingsgebied LLS bedoeld dat van stroom wordt voorzien. Potentieel elk object kan in de toekomst omgebouwd worden tot een Smart City Hub (SCH). De bouwstenen van de SCH kunnen in verschillende dragers ondergebracht worden – ook bestaande dragers. De vormgeving van de drager en exacte geografische positionering van de drager heeft invloed op de mogelijkheid voor ombouw en/of uitbreiding. Mogelijke dragers zijn:

  • Mupi (reclamezuil)
  • Kiosk
  • Lichtmast
  • OVL-kast
  • Bushokje
  • Baken (Morales Boulevard)
  • HTM-mast
  • VRI
  • Straatmeubilair

 

Dit ontwerpbesluit is in eerste instantie beperkt tot het ombouwen, dan wel uitbreiden van de bestaande openbare verlichting. Later kan hier eventueel andere mogelijke dragers aan worden toegevoegd, zoals bestaande kiosken, HTM-masten, VRI’s etc. De openbare verlichting bestaat uit een drager (de mast) en een armatuur met een lichtbron. In dit ontwerpbesluit wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om (1) een bestaande drager om te bouwen, en (2) welke armaturen met welke lichtbronnen moeten worden aangepast om om te kunnen bouwen tot Smart City Hub. Wellicht kunnen niet alle dragers en armaturen met lichtbronnen worden omgebouwd tot Smart City Hub. Dit heeft dan als consequentie dat er binnen één zone objecten staan die niet onderdeel zijn van de SCI.

Dit ontwerpbesluit geeft nog geen antwoord op vragen zoals: Welk type SCH (combinaties van bouwstenen) met welke AUX kan waar komen te staan? Wat dient er voor aangepast te worden? Loont het de moeite om een bepaald type object om te bouwen? Zullen we aanpassingen op de gewenste projectering moeten maken? Als een bepaalde gewenste SCH op een specifieke plek in de buitenruimte niet mogelijk blijkt, kan er dan een bestaand object vervangen worden? Dit zijn vragen die de aanlegfase aan bod komen wanneer de SCI per zone verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsgereed ontwerp.

Management samenvatting

Deze management samenvatting bevat een aantal cruciale uitgangspunten (besluiten) die verder in het document worden beschreven. Doel van de onderstaande tabel is om deze uitgangspunten expliciet te maken.

NrBesluitMotivatie
1Wel / niet ombouw plegenDe SCI aanleg bestrijkt zowel gebieden waar de buitenruimte nieuw wordt ingericht, als gebieden waar het bestaand areaal wordt omgebouwd.
2De mate van ombouw / grens aan de ombouwbaarheid Dit ontwerpbesluit bevat een aanzet tot de uitwerking voor het besluit om wel/niet over te gaan tot ombouw. Hieruit blijkt ook dat er een bepaalde grens ligt aan de ombouwbaarheid, welke bepaald wordt door een
combinatie van esthetiek, vorm, techniek, uitvoering en kosten. Een definitief besluit met afweging van deze factoren is nog niet genomen. Dit besluit is afhankelijk van uitvoerige analyse van bestaand areaal welke in
een volgende fase van de planvorming gedaan moet worden. Per type drager moet worden gekeken hoe de bouwstenen voor de Smart City Hub toegepast kunnen worden.
3Relatie tot gewenste projectering,
tot vervangingsplan (of als iets net
is vervangen, wat is dan het
criterium voor ombouw?)
Armaturen die in het kader van het vervangingsplan OVL worden vervangen, gaan voldoen aan de specificaties van de SCI (OLC + DALI-protocol).
4Vervangen bestaande dragers Dragers die niet omgebouwd kunnen worden, maar waarvan de geografische positie in de projectering wel een bepaald type Smart City Hub vraagt, zullen vervangen moeten kunnen worden.
5Minimale ombouw seriegrootte Indien niet alle objecten in een zone gelijktijdig omgebouwd kunnen worden, wordt de minimale ombouw grootte bepaald door de streng van lichtmasten
die aan een OVL-kast gekoppeld zijn (i.v.m inschakelen 24/7 bedrijfsduur).

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud