Zoek
facetten header
Smartcity Kompas

Smartcity Kompas

Welkom op het Smart City Kompas: een samenhangend ontwerp dat de afgelopen jaren door de Gemeente Den Haag is ontwikkeld voor de ‘slimme stad’. Het ontwerp brengt de keuzes, scenario’s en analyses in beeld, van maatschappelijke behoefte naar innovatieve oplossing. Met dit Kompas is de route uitgezet voor een Living Lab in Scheveningen, waar de gemeente met publieke en private partijen nieuwe technologische toepassingen voor allerlei maatschappelijke opgaven gaat testen, juridische en data-vraagstukken wil behandelen en haar veranderende rol in een slimme stad wil onderzoeken.

Er zijn zeker nog vraagstukken over. Door kleinschalig te leren, te evalueren en geleerde lessen toe te passen wordt het Kompas steeds beter en betrouwbaarder. Iedereen die aanvullende kennis heeft op dit terrein, wordt uitgenodigd om het toe te voegen, zodat de kennis bij elkaar komt om slimme innovaties in te zetten voor bijvoorbeeld bereikbaarheid, veiligheid, energie, gezondheid of milieu.

Het voedingsconcept voor de SCI is afwijkend van de reguliere voeding van de openbare verlichting (OVL) in Den Haag. De voeding dient 24/7 beschikbaar te zijn en vraagt voor sommige toepassingen meer vermogen dan het OVL-net kan leveren. Een aangepast voedingsconcept voor de SCI moet daarnaast dezelfde hoge beschikbaarheidseisen blijven garanderen voor de openbare verlichting.

Dit document beschrijft basisuitgangspunten voor de opbouw van de Smart City Hub. De Smart City Hub (SCH), is een essentieel onderdeel van het nieuwe slimme stedelijke netwerk.

Connectiviteit vormt de verbinding tussen de data die lokaal opgehaald worden en de toepassingen. De data wordt op een beheerste wijze ter beschikking gesteld aan de toepassingen. Deze zogenaamde ‘managed connectiviteit’ is nodig om de beschikbare bandbreedte te verdelen en de gewenste dataprotocollen af te dwingen.

Dit ontwerpbesluit behandelt de afwegingen bij de ontwerpkeuzes voor het aansturen van de openbare verlichting. De openbare verlichting biedt sociale- en verkeersveiligheid en is daarnaast een belangrijk element in de ruimtelijke kwaliteit, zowel qua vormgeving als qua sfeerbeeld. Openbare verlichting wordt ook steeds meer ingezet bij het bestrijden van criminaliteit en calamiteiten.

Het ontwerpbesluit Uitbreidbaarheid Brownfield gaat in op de vraag welke mogelijkheden er zijn om bestaande objecten in de buitenruimte om te bouwen dan wel uit te breiden en met welke functionaliteit ten behoeve van de implementatie van de Smart City Infrastructuur (SCI).

De Gemeente Den Haag wil data gedreven werken en voorziet voor de toekomstige doorontwikkeling van de stad en het uitvoeren van haar publieke taken een hoge mate van afhankelijkheid van Smart City-diensten die gepaard gaan met een grote vraag naar connectiviteit, sensoren, data en elektriciteit.

Een succesvolle exploitatie van Smart City Infrastructuur inclusief de openbare verlichtingsfunctie vraagt om een nauwe samenwerking tussen het Living Lab Scheveningen met de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer. De Smart City Infrastructuur zal opereren in een bestaande situatie. Nieuwe Smart City Hubs kunnen een openbare verlichtingsfunctie krijgen, en bestaande lichtmasten kunnen omgebouwd worden tot Smart City Hub.

Het Living Lab Scheveningen bestrijkt 11 zones, deelgebieden, in Scheveningen. Per zone wordt de Smart City Infrastructuur (SCI) geprojecteerd naar de marktgerichte behoefte van de (lokale) stakeholders op de geografische onderlegger van de specifieke gebieden.

Ga naar de inhoud