Zoek
facetten header
OB09 Demarcaties Beheer en Onderhoud

OB09 Demarcaties Beheer en Onderhoud

Inleiding

De Smart City Infrastructuur vraagt steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Dit geldt ook voor de onderhouds- en beheertaken. Civiel, omgevingsmanagement, werktuigbouw, elektrotechniek en telecom dienen steeds meer integraal behandeld te worden om te voorkomen dat er miscommunicatie, lange reparatietijden en lagere beschikbaarheid resulteren. Dit vergt een zoektocht naar de optimale inrichting van de onderhouds- en beheerorganisatie. Dit ontwerpbesluit gaat in op deze integrale beheersvraag en is duidelijk nog ‘under construction’. Het gaat in op de volgende vragen: Wat is het ideale governance model voor het beheer en de exploitatie van het Living Lab? Hoe is het eigenaarschap en eigendom geregeld van de diverse SCI assets? Wat wordt de toedeling van beheer- en onderhoudstaken voor publieke en private partijen? Waar legt de Gemeente Den Haag ‘de knip’ tussen strategisch, tactisch, operationeel onderhoud? Zijn er wel of liever geen meerdere onderhoudspartijen per object? Wat vraagt dit alles van de markt?

De regie op het beheer en bedrijfsvoering van de openbare verlichting in Den Haag ligt (en blijft liggen in het Living Lab) bij de afdeling OVL van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag. Instandhouding van openbare verlichting draagt bij aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Den Haag. De gemeente heeft een wettelijke taak (zorgplicht) voor instandhouding van de openbare verlichting.

Een succesvolle exploitatie van Smart City Infrastructuur inclusief de openbare verlichtingsfunctie vraagt om een nauwe samenwerking tussen het Living Lab Scheveningen en de diverse beheerders, en in het bijzonder de afdeling DSB-OVL. De Smart City Infrastructuur zal opereren in een bestaande situatie. Nieuwe Smart City Hubs zullen een openbare verlichtingsfunctie krijgen, en bestaande lichtmasten zullen omgebouwd worden tot Smart City Hub (zie ontwerpbesluit OB-00006 Uitbreidbaarheid Brownfield en ontwerpbesluit OB-00011 Projectering).

Dit vraagt om een nauwe samenwerking en heldere afspraken tussen de verschillende gemeentelijke beheer-afdelingen voor wat betreft het beheer en onderhoud van de SCI. Door de complexiteit van het project Living Lab Scheveningen bestaat het risico dat de primaire functie van een drager (bijvoorbeeld: openbare verlichting) verweven raakt met andere functies van de SCI. Dit vraagt om een heldere demarcatie op technisch, geografisch en organisatorisch vlak.

In dit ontwerpbesluit worden de uitgangspunten behandeld met betrekking tot samenwerking en demarcatie van het beheer en onderhoud van de SCI. Het ontwerpbesluit telt 3 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden de leidende principes die aan de basis van het ontwerpbesluit liggen toegelicht. Hoofdstuk 2 bespreekt de technische demarcatie tussen OVL en SCI. In hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan tot samenwerken en organisatorische demarcatie.

Management samenvatting

Deze management samenvatting bevat een aantal cruciale uitgangspunten (besluiten) die verder in het document worden beschreven. Doel van de onderstaande tabel is om deze uitgangspunten expliciet te maken.

NrBesluitMotivatie
1Gemeente is kaderstellend De gemeente heeft een wettelijke taak omtrent de inrichting en beheer van de openbare ruimte en beheer van de openbare verlichting en een zorgplicht richting de veiligheid van burgers.
2Gescheiden serviceluiken voor energie en glasvezel Onderhoudbaarheid
3 Openbare verlichtingsfunctie gescheiden  De aansturing en voeding van verlichting en Smart City zijn gescheiden om onderlinge afhankelijkheden te voorkomen. Storingen in een deelsysteem mogen niet leiden tot uitval of storing in de openbare verlichting.
4Overdracht van beheer en onderhoud OVL gebeurt per gehele streng/groep Overdracht van beheer en onderhoud OVL gebeurt per gehele streng/groep om afhankelijkheden tussen Smart City en de bestaande Openbare Verlichting te verkleinen
5Benaderen Living Lab Scheveningen vanuit integrale A-Team aanpak Met name tijdens uitvoering en nadat eerste (deel)systemen worden opgeleverd zal het systeem nog kinderziektes kennen, het werkterrein nog onbekend zijn, en wordt de samenwerking tussen diverse diensten binnen de gemeente én tussen de gemeente en marktpartijen die deelnemen in het lab voor het eerst erg concreet. Dit vergt een zoektocht naar de optimale inrichting van de onderhouds- en beheerorganisatie.
6Het Living Lab Scheveningen sluit aan bij het storingenproces van de gemeente Op deze manier blijft de beschikbaarheid van openbare verlichting geborgd, en houden burgers één centraal meldpunt.

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud