Zoek
facetten header
OB12 Voorbereid Bouwen

OB12 Voorbereid Bouwen

Inleiding

Het Living Lab Scheveningen bestrijkt 11 zones, deelgebieden, in Scheveningen. Per zone wordt de Smart City Infrastructuur (SCI) geprojecteerd naar de marktgerichte behoefte van de (lokale) stakeholders op de geografische onderlegger van de specifieke gebieden.

Doel van dit ontwerpbesluit is om inzichtelijk te maken waar, in welke zone van het Living Lab, welk type Smart City Hubs kunnen komen te staan (nieuwbouw/ ombouw), in welke combinatie van bouwstenen (Verlichting+, Glasvezel of Vermogen+) en met welke auxiliary equipment (AUX). Deze projectering wordt gedaan ten behoeve van de ontwerpen voor de herontwikkelingsprojecten zoals De Kust Gezond, Het Noordelijk Havenhoofd en spoorvernieuwing van tramtracé Lijn 1 waar LLS ‘meelift’ met de technische uitwerking en aanleg. Het ontwerpbesluit OB-00011 Projectering dient in deze projecten nadrukkelijk als input te worden meegenomen, als onderdeel van de specificaties van de SCI. Hiermee wordt het mogelijk om gelijktijdig met de herontwikkkeling een no-regret investering te doen, door  “voorbereid te bouwen” (bijvoorbeeld het aanleggen van mantelbuizen).

Tot slot levert het ontwerpbesluit OB-00011 Projectering en het OB-00012 Voorbereid Bouwen een eerste voorlopig inzicht in de mogelijke aantallen, variaties en types van AUX, hubs en dragers van het LLS.

Management samenvatting

Deze management samenvatting bevat een aantal cruciale uitgangspunten (besluiten) die verder in het document worden beschreven. Doel van de onderstaande tabel is om deze uitgangspunten expliciet te maken.

NrBesluitMotivatie
1Het LLS bestrijkt 11 zones binnen het
stadsdeel Scheveningen.
De geografische scope komt voort uit een gebiedsanalyse, marktverkenning, de opgehaalde klanteisen, en de onderzoeksvragen van de opgave voor het Living Lab Scheveningen.
2Samenwerking met andere gebiedsontwikkelingen. In ontwikkeling en aanleg van de SCI dient samenwerking te worden opgezocht met andere gebiedsontwikkelingen om synergie voordeel te behalen. De uitrol van SCI volgt hiermee de planning en procedures van andere gebiedsontwikkelingen.
3Onderscheid nieuw / ombouw. De SCI wordt zowel geïmplementeerd in gebieden waar de buitenruimte geheel nieuw wordt ingericht (nieuwbouw), als waar de bestaande context nagenoeg niet veranderd wordt (ombouw).
4Modulaire opbouw projectering. Onderverdeling naar:
– soorten bouwstenen Hubs
– auxiliary equipment toevoegen naar behoefte
– type drager volgt functie (form fits function)
5Flexibiliteit. De projecting is aan te passen naar nieuwe inzichten, veranderende randvoorwaarden, toekomstige ontwikkelingen.
6Aanleg mantelbuizen Elk potentieel opstelpunt van een Hub in het projecteringsgebied wordt voorzien van mantelbuizen, volgens het modulaire direct buried concept ter voorbereiding van de aanleg van glasvezel.

Inhoudsopgave

Ga naar de inhoud